תקנון 3 חודשים עלינו – נובמבר 2023

קהל יעד

לקוחות שיבצעו הזמנת רכב חדש מתוצרת המותג “צ’רי” (להלן: “המותג”) באמצעות הלוואה ו/או מימון מאת חברת אוטו קאש שירותי מימון בע”מ ח.פ. 514115229 בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב (מ.ר. 54715) (להלן: “אוטו קאש” ו/או “החברה המממנת”) מבית קרסו מוטורס בע”מ ח.פ. 514065283 ו/או פריסבי (להלן: “פריסבי”) במהלך ימי הפעילות 07.11.2023 ועד ליום 3.12.2023 (להלן: “תקופת הפעילות”).

מהות המבצע

זכאות לתשלום של שלושת חודשי התשלום החודשי ו/או ההחזר החודשי עד לתקרה של 2,000 ₪ כולל מע”מ לחודש (להלן: “התשלום החודשי”).

הזכאות

לקוח שייטול הלוואה מהחברה המממנת למימון רכישת רכב חדש מהמותג האמור לעיל, בתקופה הנקובה לעיל, עם החזר חודשי של עד 2,000 ₪, יהיה זכאי ל-3 חודשים ראשונים של זכאות לתשלום על חשבון פריסבי עד לתקרה של 2,000 ₪ כולל מע”מ לחודש (להלן: “הפעילות”).

הזכאות ליטול חלק בפעילות מותנית בביצוע הזמנת רכב חדש מהמותג וחתום על הסכם הלוואה של החברה המממנת, עפ”י תנאיה (להלן: “הסכם ההלוואה”), בתקופה האמורה ובהחזר חודשי שלא יעבור 2,000 ₪.

האשראי מועמד על ידי אוטו קאש שירותי מימון בע”מ, ח.פ. 514115229, בעלת רישיון למתן אשראי – מורחב (מ.ר. 54715).

כל העמדת אשראי כפופה לאישור אוטו קאש בהתאם לתנאים ולמדיניות החברה כפי שיהיו מעת לעת. מובהר כי לאוטו קאש שמורה הזכות לסרב להעמיד אשראי מסיבות הקשורות בציות להוראות האסדרה החלות עליה, ובהתאם לשיקול דעתה.

התנאים המחייבים להעמדת אשראי הם רק אלה הכלולים בהסכם שייחתם מול אוטו קאש, מקום בו אוטו קאש הסכימה להעמיד אשראי, ובהתאם לטופס ריכוז הפרטים שיימסר ללקוח לפני העמדת האשראי.

מובהר כי העמדת אשראי בגין רכישת רכב חדש לתקופה של שלושה חודשים במימון של עד 2,000 ₪ לחודש, הנה הלוואה נפרדת מההלוואה העיקרית, ובהתאמה, העלויות הקשורות בה מחושבות בנוסף לעלויות הקשורות בהלוואה העיקרית.

אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

התשלום החודשי יכלול שיעור ריבית, כפי שתיבחר במסגרת מסלול ההלוואה שייבחר ואשר תפורט ותצויין על גבי הסכם ההלוואה שייחתם. במסגרת הסכם ההלוואה יתווספו עלות הקמת הלוואה בסך 350 ₪ בתוספת 1% מגובה ההלוואה ודמי גבייה חודשיים בסך 2.1 ₪. אין כפל מבצעים והנחות. העסקה ו/או העסקה אינם כוללים שירותי אחזקה, רישוי וביטוח. כפוף למחירון ולמלאי היבואן. אין כפל מבצעים. ט.ל.ח

תקופת המבצע

מיום 07.11.2023 ועד ליום 3.12.2023

כללי

 • פריסבי שומרת על זכותה להאריך את תקופת הפעילות או לשנות את תנאיה.
 • התקנון ו/או הפעילות מתייחסים לזכר ולנקבה כאחד.
 • פריסבי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל תקלה טכנית הקשורה בהפעלת מערכות האתר פייסבוק ו/או כל אתר אחר שישמש לביצוע הזמנה ו/או לתשלום דמי מקדמה, והיא אינה מתחייבת כי השירותים הניתנים באתרים כאמור, כולם או חלקם, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה לא מורשית , קלקולים, נזקים או תקלות.
 • לקוח שייטול חלק בפעילות זו, אחראי אישית לכל תוצאה ונזק מכל סוג שהוא שיגרמו לו כתוצאה מהחלטתו ליטול חלק בפעילות ו/או לבצע הזמנת רכב מהמותג בימי הפעילות כאמור.
 • הלקוח מצהיר בזה כי ידוע לו שפריסבי לא תישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם ללקוח בקשר עם מימוש הפעילות ו/או קבלת הזכאות הנובעת מפעילות זו, ככל ולא יפעל עפ”י הוראות תקנון זה, כאמור לעיל. הלקוח מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד פריסבי ו/או החברה המממנת בקשר עם פעילות זו ו/או הוצאתה לפועל, לרבות בכל מקרה של אי קבלת הזכאות מפאת אי עמידתו בתנאי תקנון זה.
 • פריסבי תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו וללקוח לא תהיה כל טענה בשל כך.
 • תקנון זה מצוי במשרדי פריסבי וכל לקוח פוטנציאלי ו/או לקוח, רשאי לעיין בו בשעות העבודה המקובלות, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 3 ימי עסקים.
 • פריסבי ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים בפייסבוק, באינסטגרם ובכלל בכל פלטפורמה דיגיטלית אחרת אפשרית, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר פייסבוק ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר כאמור.
 • ידוע ללקוח, כי פריסבי רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תכנים ו/או להסיר תכנים בשלמותם ו/או בחלקם ו/או כל חומר ו/או מידע מהלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש ללקוח.
 • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קרסו ו/או החברה המפרסמת, וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל. “בני משפחה” לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה או בדיגיטל, מכל סוג ומין, בדבר הפעילות, לרבות בדף הפייסבוק של המותג ו/או של פריסבי ו/או החברה המממנת, תגברנה הוראות תקנון זה.

פריסבי מאחלת למשתתפים הצלחה.

ט.ל.ח

  לתיאום פגישה ע״י נציג

  קיבלנו את פנייתך. נחזור אליך בקרוב :)
  קיבלנו את הפנייה כבר יוצרים קשר :)