מדיניות פרטיות

קבוצת קרסו מוטורס (להלן: “קרסו מוטורס” או “החברה“) כהגדרתה בסעיף 6 להלן, מכבדת את פרטיותך כלקוח קרסו מוטורס ו/או כמשתמש באתרים המופעלים על ידי קרסו מוטורס כיבואנית ומפיצה של כלי רכב מדגמי רנו, ניסאן, דאצ’יה, אינפיניטי, אלפין, EVEASY, צ’רי, אקספנג וציוד מכאני הנדסי מתוצרת CASE, ATLAS COPCO ו- POWER SCREEN (להלן: “היצרנים“) בישראל, והמספקת שירותי טרייד אין ושירותי ליסינג והשכרה, שכתובתם:

(האתרים הנ”ל על כל הדפים הפנימיים שבהם יקראו להלן: “האתרים”)

מדיניות הפרטיות מתארת בקווים כלליים את האופן בו פועלת קרסו מוטורס בקשר עם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן: “מידע” ו-“חוק הגנת הפרטיות”) שקרסו מוטורס אוספת או מקבלת אודותיך ואודות צדדים שלישיים שמידע אודותם נמסר על ידך.

מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מ”תנאי השימוש” הזמינים בקישור זה (“תנאי השימוש”). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהא המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. מובהר במפורש שסעיף השיפוט והגבלת האחריות בתנאי השימוש יחולו על מדיניות פרטיות זו.

קרסו מוטורס רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה, וממליצה לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו שינויים במדיניות זו. עדכונים ו/או שינויים במדיניות זו ייכנסו באופן מיידי.

מידע הנאסף בעת השימוש באתרים ו/או בקשר עם השירותים

 1. קרסו מוטורס בע”מ וחברות בשליטתה הישירה והעקיפה (להלן: “הקבוצה”) מספקות שירותים בתחום הרכב, לרבות שירותי מכירה, טרייד אין, ליסינג והשכרה ותחומים אחרים כגון תחומי המימון, הביטוח ועוד (להלן ביחד: “שירותי הקבוצה”). קרסו מוטורס יבואנית ומפיצה את רכבי היצרנים בישראל, מפעילה את האתרים שבבעלותה ו/או בבעלות היצרנים, וכן מספקת שירותי מכירה, שירות וטרייד אין בקשר לשירותים האמורים (להלן: “השירותים”).
 2. כאשר הנך עושה שימוש באיזה מהמוצרים או השירותים של קרסו מוטורס, מתקשר עם החברה, משתמש או מנסה להשתמש באתרים, מוסר פרטים ו/או מידע אודותיך (לרבות אגב התקשרות, שימוש באתרים, יצירת קשר עם החברה, סוכניה או מי מטעמה או בכל דרך אחרת) הנך נותן הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ומקבל על עצמך את תנאיה, לרבות בקשר לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש בפרטים הנאספים או מתקבלים אודותיך, וזאת באופן המתואר במדיניות פרטיות זו, לרבות בשים לב לסיכונים המתוארים בסעיף האבטחה.הינך מודע לכך שברכב הנרכש יתכן וקיימים רכיבים אשר מתחברים, מתקשרים, או מעבירים מידע עם או בין רכיב כזה או אחר, בין אם ברכב או בין אם מחוצה לו, ולשרתי היצרן באמצעות האינטרנט, מכשירים הידועים בהכללה כעונים על הגדרת האינטרנט של הדברים (Internet of Things ובקיצור IOT). בשל מהות מכשירים אלו עלייך להקפיד לאשר פעולות שמטרתן שמירה על מערכות הרכב עדכניות ומוגנות ובכך לממש את אחריותו לשיפור אבטחת המידע של מערכות הרכב. עדכוני אבטחת מידע על המוצר יעודכנו אוטומטית מעת לעת ולפי הצורך, ללא צורך בהגעה למרכז שירות למעט אם יאמר במפורש, ועלייך לאשרם.מעבר לזאת, המערכת מתעדכנת אחת לתקופה על מנת לאפשר לך מימוש מקסימלי של האפליקציה ולצורך אבטחת המידע וההעדפות שלך. חלק מהעדכונים יבוצעו באופן אוטמוטי, וחלק יהיו תלויים באישורך באמצעות -“אישור” כאמור לעיל.
 3. מידע ונתונים שאנו אוספים יתכן וכוללים בין היתר:
  1. שם, מספר חברה (ככל שרלוונטי), סוג רכב ומספר רישוי, תוכן פניות, כתובת ופרטי התקשרות, לרבות טלפון ודוא”ל;
  2. שם, תאריך לידה, תעודת זהות, מספר דרכון, מספר רישיון נהיגה, מגדר, מעמד אישי, מצב משפחתי;
  3. פרטי המעסיק;
  4. מידע על אמצעי תשלום וחשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי ודירוג אשראי;
  5. מידע אודות מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש או שבחנת או התעניינת, לרבות באמצעות או אגב שימוש האתרים;
  6. מידע לגבי השכלה, הכשרה מקצועית, רישיונות, רקע תעסוקתי, כישורים, חברויות בארגונים מקצועיים;
  7. מידע על מיקום הכולל מידע על כתובת מגורים ועבודה;
  8. מידע אודות דו”חות, עבירות תנועה ותאונות שביצעת;
  9. כל מידע אחר המסופק על ידך במגוון דרכים ואמצעים, לרבות: במסגרת פנייתך למרכז ההזמנות של החברה ו/או של חברות אחרות בקבוצה, במסגרת מידע שנמסר בטפסי הצטרפות, שיחות טלפון, התכתבויות עם הקבוצה או מי מטעמה, וכן מידע שיגיע מסוכני החברה ו/או חברות בקבוצה, סוקרים, שמאים, מומחים שונים, עדים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או ספקי שירותים אחרים; בעת הגלישה והשימוש באתרים ו/או באתרי חברות הקבוצה; בעת ביצוע ההזמנות מהחברה ו/או מחברות הקבוצה; בעת השימוש בשירותים ו/או בשירותי הקבוצה; בעת השארת פרטים במסגרת מודעות הנוגעות לחברה המופיעות באתרים אחרים או בפלטפורמות אינטרנטיות אחרות; או בכל דרך אחרת.
  10. מידע ונתונים נוספים כאמור במדיניות פרטיות זו ו/או תנאי השימוש (כגון מידע משתמש).
 4. חשוב לציין כי נוסף למידע האמור בסעיף 1.3 נאספים נתונים נוספים שהינם סטטיסטים בחלקם. נתונים כאמור (כגון מידע סטטיסטי כהגדרתו בתנאי השימוש) אינם מאפשרים את זיהויך באופן אישי ונועדו, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירותים והמוצרים של חברות הקבוצה, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת שירותים ומוצרים חדשים או למטרות תחזוקה או בקרה של האתרים. מובהר כי לא תהייה לך כל זכות בנתונים כאמור או בתוצרים הקשורים להם. מובהר שביחס לפרטים ו/או נתונים שאינם מידע יתכן וחברות הקבוצה עושות שימושים נוספים (מעבר למפורט במסמך זה ביחס למידע) ואתה נותן בזה את הסכמתך לכך ללא כל תמורה או טענה.
 5. החברה ו/או מי מחברות הקבוצה שומרות לעצמן את הזכות לפנות אליך בעצמן ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (כגון SMS), או בכל שיטת דיוור אחרת, בכדי לספק לך מידע בדבר מוצרי מי מחברות הקבוצה, השירותים ו/או שירותי הקבוצה, ושאר סוגי מידע שיווקי ופרסומי. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (להלן: “דיוור ישיר”) ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (להלן: “פרסומת”). במידה ואינך מעונין לקבל מידע זה או פניות כאמור על ידי הקבוצה, הנך רשאי בכל עת לפנות בבקשה שהחברה תסיר את שמך מרשימות התפוצה שלה אל:
  • במקרה של פנייה לקרסו מוטורס בע”מ בגין דיוורים שהתקבלו ממנה – באמצעות דוא”ל sherut@freesbe.com באמצעות טלפון ‎✱6020‎.
  • במקרה של פנייה לחברת פסיפיק רכב ותחבורה בע”מ בגין דיוורים שהתקבלו ממנה – באמצעות דוא”ל talima@freesbe.com ובאמצעות טלפון 073-2622232.

  מובהר כי קבלת בקשה להיגרע מרשימות התפוצה, לא תגרע מזכות החברה ו/או צדדים שלישיים כאמור להמשיך ולשלוח מסרים הנדרשים לפי דין, וכן פרסומות ו/או דיוורים שאין מניעה בדין לשלוח ו/או לפרסם לקהל לקוחותיה או לקהל לקוחות הקבוצה או לקהל לקוחות צדדים שלישיים כאמור ו/או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה.

 6. למעט מסירת שם, שם משפחה, מספר רישיון נהיגה בתוקף ומספר זהות הנדרשים לצורך הפקת רישיון נהיגה או מסירת רכב מושכר וכן הצגת ביטוח כדין טרם מסירת רכב במקרה של רכישה, אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע כאמור ומסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, אי מסירת מידע כלשהו ו/או סירוב לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה (לרבות חברות הקבוצה) לאסוף, להעביר ו/או לשמור מידע כלשהו כאמור, עלולים שלא לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה להתקשר איתך בהסכם ו/או לספק לך שירותים ו/או מוצרים מסוימים ו/או לספקם באיכות ירודה יותר.
 7. יודגש, כי אין באמור במדיניות פרטיות זו כדי לחייב את החברה לאסוף ו/או לשמור ו/או לגבות ו/או לאמת או לוודא בדרך אחרת מידע כלשהו.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתרים סקרים ו/או שאלונים מעת לעת. במסגרת סקרים ו/או שאלונים אלה יתבקשו משתמשים למסור מידע. השתתפות בסקרים אלו הינה על בסיס התנדבותי והמשתמשים יכולים לבחור שלא למסור את המידע.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים כגון חברות הקבוצה, ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) ו/או מי מטעמם וזאת, בין היתר, לצרכי מתן השירותים ו/או שירותי הקבוצה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה עשויה לעשות שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:

 1. מסירת מידע ליצרנים ו/או לשותפיו העסקיים של היצרנים ו/או לחברים ברשת המכירות של היצרנים, לרבות למטרות סקרים ו/או ניתוח המידע;
 2. לצרכי מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות או של צדדים שלישיים);
 3. לצורך הסבת דוחות ו/או תשלומים כגון עיריות, משטרת ישראל וכיוצא באלה;
 4. כדי לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות בקשר עם השימוש באתרים ו/או השירותים והמוצרים הניתנים על-ידי החברה ו/או על ידי חברות הקבוצה;
 5. לצרכי דיוור לרבות לצרכי דיוור ישיר ופרסומות כמפורט במדיניות פרטיות זו;
 6. לספק שירות לקוחות ולצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות;
 7. לצרכי טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך;
 8. לצרכי אספקה, ניטור, שינוי או תחזוקה של השירותים ו/או שירותי הקבוצה, לרבות גביה טיפול בתביעות, הליכים משפטיים, בבקשות שונות, והגנה על אינטרסים של הקבוצה;
 9. על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי (או לצורך פעילות החברה ו/או מי מטעמה עם רשויות מוסמכות או צדדים שלישיים כאמור), כשהחברה סבורה כי עליה לעשות כן ו/או שקיבלה ייעוץ לעשות כן;
 10. בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין הקבוצה ו/או בכל מקרה שתידרש החברה למסור את המידע על-ידי רשויות החוק;
 11. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

מידע של צדדים שלישיים והעברת מידע

 1. באתרים ישנם קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו”ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות. השימוש בכל מידע הנאסף או נמסר על ידך לצדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולא למדיניות הפרטיות של החברה. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים טרם השימוש בשירותיהם או מוצריהם.
 2. מבלי לגרוע מן האמור במסמך זה או מתנאי השימוש, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים (כגון היצרנים, ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) ו/או לחברות אחרות בקבוצה) את המידע שנאסף אצלה אודותייך, בין היתר, במקרים הבאים:
  1. לצורך אספקת, ניטור, שינוי, תחזוקת האתרים, מוצרי או שירותי היצרנים, השירותים, שירותי הקבוצה ו/או לצורך שיווק מי מבין המצוינים בסעיף זה, לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או פרסומות ו/או לצורכי מחקר ופיתוח. מובהר, שהיצרנים ו/או חברות הקבוצה רשאיות להשתמש ולשמור את המידע לצרכים כאמור ולהעבירו לגורמים אחרים, בין היתר, כמפורט במדיניות פרטיות זו ו/או במדיניות הפרטיות של היצרנים ו/או חברות הקבוצה.
  2. לגורמים אשר חלה חובה שבדין להעביר לידם מידע ו/או לצד שלישי מטעמם, לצורך שיתוף פעולה עם אותם גורמים (לרבות כחלק מהליכים משפטיים, מענה לבקשות ו/או צווים).
  3. לרשויות אכיפת החוק וגופים ממשלתיים ומנהליים ובהקשר לחיובים כלפיהם.
  4. במקרה והחברה תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודותיך בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש שלך, של צד שלישי או של החברה;
  5. על מנת לציית להוראות כל דין ו/או בהתאם לייעוץ המשפטי שתקבל החברה.
  6. במסגרת משא ומתן ו/או מכירת עסקי החברה (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות.
  7. במסגרת יחסי החברה עם קבלני משנה בתחומים שונים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מפרסמים, מנהלי סיכונים, סוכנים, עדים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחים, שמאים, מוסכים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או צדדים אחרים אשר קשורים באספקת השירותים ו/או שירותי הקבוצה (להלן: “ספקי שירותים”), לצרכי השירותים הניתנים על ידם.
 3. מובהר, כי קרסו מוטורס אינה שולטת בשימוש שצדדים שלישיים (לרבות היצרנים וחברות הקבוצה) עושים במידע המועבר אליהם ולא תהיה אחראית לשימוש כאמור, לרבות ביחס לפניות שנעשות על ידי צדדים שלישיים אלה. אין לראות בפניות אלו כהמלצה כלשהי מצד החברה.
 4. במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודותיך יצא את גבולות ישראל.

אבטחת מידע

איסוף ועיבוד הנתונים יכול שיעשה במערכות ממוחשבות על מנת לספק את השירותים ו/או שירותי הקבוצה ו/או המוצרים אותם הקבוצה מספקת. קרסו מוטורס נוקטת באמצעים שונים למען אבטחת המידע. יחד עם זאת, אין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית או איומים אחרים. לפיכך, אין החברה מתחייבת כי מאגרי המידע של החברה ו/או השירותים ו/או שירותי הקבוצה ו/או נתונים כלשהם יהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית או מפריצות למערכות או למאגרי המידע של החברה. הנך מוותר על כל טענה ותביעה שתהא לך בקשר לכך.

COOKIES

 1. קרסו מוטורס יכולה להשתמש בטכנולוגיית “עוגיות” או “Cookies”, בין היתר, במסגרת התפעול השוטף של האתרים, לצרכי הצגת פרסום או משלוח חומר שיווקי (לרבות בדרך של דיוור ישיר או משלוח פרסומות או פרסומים בחסות מפרסמים חיצוניים), לצורך תיעוד פעולות המשתמש, בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתרים, לצרכי פרסום או שיווק, ולמען אבטחת המידע באתרים, ובכדי לאמת פרטים.
 2. “עוגיות” או “Cookies” הן למעשה כינוי לקובצי טקסט המשמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט או לאחסון וקבלה של מזהים ומידע נוסף במחשבים, בטלפונים ובמכשירי קצה אחרים. קבצים אלה מכילים תיעוד של פעולות שונות שלך במסגרת הדפדפן או אמצעי הקצה בו אתה עושה שימוש, למשל, מידע אודות הדפים בהם צפית בזמן שהותך באתרים, האתרים מהם הגעת לאתרים, זמן שהותך באתרים וכו’. קבצים אלה מקלים על תהליך הגלישה החוזרת שלך מאחר והם מכילים מידע שאין צורך לטעון אותו שוב, כדוגמת רישום חוזר לשירות.
 3. ייתכן שהדפדפן או מכשיר הקצה שלך כוללים הגדרות המאפשרות לבחור אם יוצבו קבצי עוגיות בדפדפן ו/או למחוק אותם. יכול להיות שבחומר העזרה של הדפדפן, מערכת ההפעלה או של מכשיר הקצה שלך יהיה קיים מידע נוסף על אופן נטרול או מחיקת קבצי העוגיות. ייתכן שחלקים מסוימים של האתרים לא יפעלו באופן תקין אם יעשה כן על ידי המשתמש.
 4. חשוב לציין, כי גם צדדים שלישיים עשויים להשתמש בקבצי עוגיות במסגרת שירותים או מידע הזמין באתרים. למשל, במסגרת מדידת אפקטיביות של פרסומות המופיעות באתרים בחסות ובאמצעות שירות חיצוני (ככל שיופיעו). מידע נוסף אודות האופן בו משתמשים גורמים אחרים כאמור בקבצי עוגיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות או בתקנונים של אותם גורמים. לדוגמא, קרסו מוטורס משתמשת בגוגל אנליטיקס, שירותי ניתוח אינטרנטיים המסופקים על ידי חברת Google Inc. (להלן: “גוגל”). גוגל אוספת ושומרת מידע אודות המשתמש ומעבירה את חלקו לקרסו מוטורס. מידע כללי על גוגל אנליטיקס ועל מדיניות הגנת הפרטיות בגוגל ניתן למצוא אצל גוגל.

הקבוצה

בכפוף להגדרה בסעיף ‏1.1, בקבוצה נכללות גם:

 • קרסו מוטורס בע”מ, ח.פ. 514065283
 • פסיפיק רכב ותחבורה בע”מ, ח.פ. 511863805
 • אוטו קאש שירותי מימון בע”מ, ח.פ. 514115229
 • קרסו סוכנות לביטוח (1989) בע”מ, ח.פ. 511430670
 • מרחבים ניהול ותפעול ציי רכב בע”מ, ח.פ. 514259753
 • פריסבי אנרגיה בע”מ, ח.פ. 516883493

  לתיאום פגישה ע״י נציג

  קיבלנו את פנייתך. נחזור אליך בקרוב :)
  קיבלנו את הפנייה כבר יוצרים קשר :)